Archiwum miesięczne - Czerwiec 2013

Uprawnienia rodzicielskie

 

Rok 2013 jest rokiem zmian w uprawnieniach rodzicielskich, szczególnie w urlopach macierzyńskich oraz ojcowskich.
Została już uchwalona uchwała, która wprowadza zmiany dla matek, które urodziły dziecko w tym roku (po 31 grudnia 2012). Zmiany te dotyczą długości urlopu oraz różnych dodatkowych możliwości.

Urlop macierzyński- urlop ten w wersji podstawowej nadal będzie trwał 20 tygodni ( w przypadku urodzenia jednego dziecka. Matka będzie mogła zrzec się urlopu macierzyńskiego na ojca już po 8 tygodniu urlopu, wtedy będzie się on nazywał urlopem tacierzyńskim. Aby otrzymać urlop macierzyński, należy do pracodawcy złożyć zaświadczenie od lekarza o dacie porodu lub akt urodzenia dziecka. Większość pracodawców chce również, aby został dołączony wniosek o urlop macierzyński, ponieważ ZUS w trakcie kontroli wymaga takiego dokumentu. Urlop ten nadal jest płatny 100% podstawy do zasiłku macierzyńskiego.

Dodatkowo urlop macierzyński – dodatkowy urlop macierzyński w rok 2012 trwał 4 tygodnie. Obecnie został wydłużony do 6 tygodni. Wniosek o dodatkowy urlop należy złożyć najpóźniej 7 dni przed zakończeniem urlopu macierzyńskiego w wersji podstawowej. Urlop dodatkowy może wykorzystać matka lub ojciec dziecka, jednak musi on być wykorzystany bezpośrednio po pierwszych 20 tygodniach. Urlop ten można łączyć z pracą zawodową, przy czym nie można pracować więcej niż na pół etatu. Urlop ten nadal jest płatny 100% podstawy do zasiłku macierzyńskiego.

Urlop rodzicielski – jest to nowy rodzaj urlopu, z którego mogą skorzystać rodzicie, których dzieci urodziły się w tym roku. Wynosi on 26 tygodni. Należy go wykorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Urlop ten można wybierać w maksymalnie 3 częściach, jednak każda z części musi trwać przynajmniej 8 tygodni. Należy również pamiętać, że części te powinny następować po sobie. Z urlopu może skorzystać matka i ojciec dziecka. Urlop ten jest w całości zasiłkiem płatnym przez ZUS. Wysokość zapłaty wynosi 60% podstawy do zasiłku.
W przypadku gdy matka przy składaniu wniosku o pierwsze 20 tygodni urlopu macierzyńskiego złoży wniosek również o urlop rodzicielski w całości, wtedy pracodawca nalicza za cały urlop macierzyński oraz rodzicielski 80% podstawy do zasiłku macierzyńskiego.

Justyna Broniecka-Klim

Jak wybrać biuro rachunkowe

 

Biuro Rachunkowe ReduTax Sp. z o.o. posiada uprawnienia Ministra Finansów nr 22901/01.
Dzięki wiedzy i doświadczeniu zdobytemu przez wiele lat pracy w działach finansowo-kadrowych postaramy się Państwu zoptymalizować koszty i zobowiązania budżetowe przy zachowaniu wynagrodzeń i płynności finansowej.
Zaproponujemy Państwu optymalne rozwiązania zakresu usług naszego biura z optymalizacją wyboru odpowiedniej formy opodatkowania Państwa działalności bądź spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W dobie ciągłych zmian, jakie funduje nam nasz Rząd optymalizacja finansowo-kadrowa jest niezmiernie ważna, każda zmiana w przepisach prawa niesie za sobą niebezpieczeństwo popełnienia błędów, które mogą mieć ogromne konsekwencje prawno-finasowe. Chcąc uniknąć takich konsekwencji śledzimy na bieżąco zmiany jakie pojawiaj ą się w naszym prawie podatkowym i budżetowym chcemy chronić Państwa zakresem naszych usług przed jakim kol wiek niedogodnościami w zakresie tych zmian.
Celem naszym jest rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych oparte na naszym doświadczeniu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. A także budowanie relacji z naszymi klientami, ich kompleksowa obsługa z zakresu finansowo-kadrowego.
W 2013 roku od początku mieliśmy mnóstwo zmian w podatkach i zasadach księgowania, jedne SA pozytywne dla części przedsiębiorców a inne mniej korzystne. Do tych korzystniejszych należą zmiany, które będą wprowadzone od 1 lipca 2013 roku- są to istotne w zakresie fakturowania, najistotniejszą z tych zmian jest przeniesienie regulacji dotyczących fakturowania z rozporządzenia do ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Kolejna zmianą jest np.wystawianie faktur przez wszystkich podatników, również tych, którzy dotychczas wystawiali rachunki.
Te i inne zmiany w podatkach i zasadach prowadzenia ksiąg rachunkowych spowodowały u wielu podatników dużo zamieszania, chcą wyjść Państwu naprzeciw nasze usługi prowadzone są zgonie z najnowszymi zmianami, śledząc je na bieżącą i wdrażając je w życie z wyprzedeniem unikną Państwo z biurem księgowym ReduTax Sp. z o.o. problemów z instytucjami budżetowymi.
Zapraszamy Państwa do współpracy.

Joanna Lindner – Grem

Limity na rozliczenie opłat – kilometrówka

 

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (II FSK 1945/11) wydatki poniesione w związku z podróżą służbową z wykorzystaniem własnego samochodu powinny być rozliczane przez przedsiębiorców do wysokości limitu tzw. kilometrówki. Czyli ilość przejechanych kilometrów podczas podróży służbowej przemnożona przez odpowiednią stawkę za kilometr (Wedle wciąż obowiązujących zasad kilometrówka wynosi 0,5214 zł za pojazd o pojemności silnika do 900 cm3 oraz 0,8358 zł, gdy pojemność silnika przekracza 900 cm3. Natomiast dla motocykli 0,2302 zł, a motorowerów 0,1382 zł – są stawki określone w rozporządzeniu ministra infrastruktury).
W ten sposób został określony tzw. limit możliwości zaliczenia przez przedsiębiorców w koszty, paliwa ale również dodatkowych kosztów za przejazd autostradą czy parkowanie. Reasumując nadwyżek powyżej tzw. limit kilometrówki nie stanowi kosztów podatkowych dla przedsiębiorcy pomimo, że taki koszt został poniesiony.

Joanna Lindner – Grem

Zwrot kosztów podróży prezesa spółki

 

Zgodnie z art. 201 i kolejnych Kodeksu spółek handlowych, spółkę z o.o. reprezentuje i prowadzi jej sprawy ustanowiony w tej spółce zarząd. Prawo i zarazem obowiązek powołanego członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i do jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki (art. 204 § 1 K.s.h.). Zarząd spółki z o.o. jest zatem organem wykonawczym takiej spółki, a jego kompetencje nie mogą być przekazane innemu organowi spółki. Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy, przy czym nie ma znaczenia czy członek zarządu powołany jest z grona wspólników, czy też spośród osób trzecich (art. 201 § 3 K.s.h.). W każdym przypadku gdy akt notarialny założenia spółki nie stanowi inaczej, członkowie zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą wspólników. Już w chwili podjęcia uchwały o wyborze członka zarządu powstaje między członkiem zarządu a spółką stosunek wewnętrzny o charakterze organizacyjnym.

Pełnienie funkcji członka zarządu spółki z o.o. powołanego w wyniku uchwały i związany z tym zakres podejmowanych przez niego czynności w praktyce uzależniony jest od przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez tę spółkę. Jeżeli zatem przedmiot działalności spółki wymaga odbywania przez osoby ją reprezentujące (tj.: zarząd) podróży, wydatki takie należy zaliczyć do koszty funkcjonowania tej spółki, a nie jako wydatki poniesione na rzecz członków zarządu, ponieważ nie stanowią one żadnego przysposobienia majątkowego powołanych członków ale służą prowadzeniu działalności spółki i możliwości dzięki temu uzyskania przez nią przychodów.
Jednocześnie, jak wynika z treści art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. Więc zgodnie z treść tego przepisu oznacza, że dla zakwalifikowania konkretnych kosztów do podatkowych kosztów uzyskania przychodu (kup) istotne znaczenie ma cel, w jakim koszt ten został poniesiony. Dany wydatek podlega uznaniu za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem, a możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowo-skutkowy.

Orzecznictwo oraz doktryna mówi o konieczność rozpatrywania indywidualnie każdego przypadku w zakresie istnienia związku ponoszonych kosztów z prowadzoną działalnością służącą osiąganiu przychodów. Jeśli w wyniku takiej oceny, koszt taki, który poniósł podatnik jest celowy i uzasadniony z punktu widzenia przedsiębiorstwa może być uznany za koszt podatkowy nawet jeśli nie przyczyni się bezpośrednio do uzyskania przychodów tejże działalności gospodarczej.

Reasumując, spokojnie można zwrócić koszty podróży (kosztów noclegów, przelotu, lokalnych przejazdów, itd.) powołanemu przez zgromadzenie wspólników członkowi zarządu nie będącemu pracownikiem na umowę o pracę czy w innym stosunku cywilno-prawnym ze spółką. Należy tylko pamiętać o zachowaniu związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy ponoszonymi przez spółkę wydatkami a osiąganymi przychodami.
Jednakże warto pamiętać aby wszelkie regulację dotyczące powołanych członków zarządu prowadzonej działalności gospodarczej były ujęte w umowie spółki czy statucie lub w konkretnych uchwałach.

© 2013-2014 ReduTax Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.